Faresymboler og faremerking - få full oversikt her

Faresymboler er ment å informere deg om risikoen et kjemikalie utsetter deg for på en lett gjenkjennelig måte. Reglene for faremerking er basert på CLP-ordningen, som siden 2008 har gitt retningslinjer for henholdsvis klassifisering,...

Skrevet av Chris Berg

Faresymboler er ment å informere deg om risikoen et kjemikalie utsetter deg for på en lett gjenkjennelig måte.

Reglene for faremerking er basert på CLP-ordningen, som siden 2008 har gitt retningslinjer for henholdsvis klassifisering, merking og emballering av kjemikalier. I henhold til dette må alle sikkerhetsdatablad og faresymboler oppdateres i samsvar med kjemikaliebestemmelsene i CLP.

I dette innlegget veileder vi deg i hva du trenger å være oppmerksom på når det gjelder faremerking, samt hva de forskjellige farepiktogrammer betyr.

Last ned guiden: Dine 6 plikter til dokumentasjon av farlige stoffer og kjemikalier >

 

Reglene for faremerkning

CLP-faremerkingsreglene gjelder for alle selskaper som produserer, importerer, distribuerer eller bruker farlige kjemikalier. I tillegg til fare- og sikkerhetssetninger, må alle kjemikalier også være tydelig merket med faresymboler. De tidligere oransje symbolene som du sannsynligvis har sett før, er i dag erstattet av piktogrammer som er hvite med rød ramme.

I tillegg er det flere symboler som du må være oppmerksom på. Etikettene må være på Norsk (etikettene må være på det offisielle språket i det aktuelle landet, dvs. på Norsk i Norge), og skal tydelig informere om risikoen ved bruk og lagring av det spesifikke kjemikaliet.

Her er gjeldende faresymboler:

Faremærker

Noen kjemikalier / stoffer er farligere enn andre, og dette vises også med faresymboler. F.eks. "Helsefare" og "Miljøfarer" er mindre alvorlige / farlige enn "Akutt giftige" og "Kroniske helsefarer".

PST! Visste du at de rød-hvite-svarte symbolene offisielt kalles "fare-piktogrammer" og de tidligere oransje-svarte symbolene kalles "faresignaler" ifølge CLP-lovgivningen?

 


 

Kjenn til dine faresymboler

Det er ni faresymboler du kan støte på i arbeidet med kjemikalier. Nedenfor får du en oversikt over de ni symbolene, samt en gjennomgang av hva hvert symbol betyr.

Gas under trykk

GHS04_bottle

Betydning:

 • Inneholder gass under trykk
 • Kan eksplodere ved oppvarming
 • Inneholder kjølt gass
 • Kan forårsake kuldeskader

 

Miljøfare

GHS09_aq-pollut

Betydning:

 • Giftig eller meget giftig med langvarige virkninger for vannlevende organismer

 

Akkutt giftig / toksisitet

GHS06_skull

Betydning:

 • Farlig ved svelging
 • Dødelig for hudkontakt
 • Farlig for innånding
 • Giftig ved svelging
 • Giftig ved hudkontakt
 • Giftig ved innånding

 

Helserisiko

GHS07_exclam-1

Betydning:

 • Kan forårsake irritasjon av luftveiene
 • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
 • Kan forårsake en allergisk hudreaksjon
 • Gir alvorlig øyeirritasjon
 • Forårsaker hudirritasjon
 • Farlig ved svelging
 • Farlig ved hudkontakt
 • Farlig ved innånding
 • Skadelig for folkehelsen og miljøet ved å ødelegge ozon i den øvre atmosfæren

 

Brannfarlig

GHS02_flamme

Betydning:

 • Brennbar eller svært brannfarlig gass
 • Brannfarlig eller svært brannfarlig aerosol
 • Brennbar eller svært brannfarlig væske og damp
 • Brennbart fast stoff

 

Oksiderende

GHS03_rondflam

Betydning:

 • Er oksiderende, dvs. kan forårsake eller intensivere brann
 • Kan være svært brannfarlig og forårsake brann eller eksplosjon

 

Eksplosiv

GHS01_explos

Betydning:

 • Ustabil eksplosiv
 • Fare for masseeksplosjon
 • Alvorlig fare for utkast av fragmenter
 • Fare for brann og masseeksplosjon i tilfelle brann

 

Kronisk helserisiko

GHS08_silhouete

Betydning:

 • Kan være dødelig ved svelging og inn i luftveiene
 • Kan forårsake organskader
 • Kan skade eller mistenkes for å skade fruktbarheten eller det ufødte barnet
 • Kan forårsake eller mistenkes for å forårsake kreft
 • Kan forårsake eller mistenkes for å forårsake genetiske defekter
 • Kan forårsake allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding

 

Etsende

GHS05_acid_red

Betydning:

 • Kan etse metaller
 • Kan forårsake alvorlige etseskader på huden og øyeskader

 

4 tips til deg som produserer, selger, distribuerer eller importerer kjemikalier:

 1. Er produktene dine i butikkene med de gamle faresymbolene?
  Forsikre deg om at disse får de nye piktogramene eller blir trukket ut av markedet

 2. Du bør gå gjennom sikkerhetsdatabladene dine og kontrollere at informasjonen oppfyller de nye klassifiseringskravene.

 3. Få de nye faresymboler på alle produktene dine så snart som mulig.

 4. Sørg for at kundene dine får oppdatert sikkerhetsdatablad - hvis du ikke er forsiktig med dette, kan det få store konsekvenser i resten av verdikjeden.

 

4 tips til deg som håndterer kjemikalier på arbeidsplassen:

 1. Lær alle ansatte om hva de nye faresymboler betyr, slik at de vet hvordan de skal håndtere forskjellige kjemikalier.

 2. Sjekk om du har emballasje du fyller selv, og sørg for at den er utstyrt med riktig faremerking.

 3. Oppdater risikovurderinger og finn ut om den nye klassifiseringen påvirker risikoen din.

 4. Krev leverandørene dine å merke produktene sine med CLP-etikettene.

 

Dine 6 plikter til dokumentasjon av farlige stoffer og kjemikalier

 


Skrevet av Chris Berg

Relaterte artikler

| EcoOnline
Din guide til ISO 45001 sertifisering

Ifølge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) dør mer enn 7600 mennesker hver dag som følge av arbeidsrelaterte...

| EcoOnline
Hva er en HMS-plan? | HMS-handlingsplan

Det ligger i ordet. En HMS-plan er enkelt og greit en plan for HMS-arbeidet vårt. En plan for å sikre at arbeidsmiljøet...

| EcoOnline
Hvem, hva og hvor når vi snakker om HMS internkontroll

I mitt arbeid med HMS i privat og offentlig sektor, får jeg jevnlig spørsmål når det gjelder HMS internkontroll. Alt...