shutterstock_1016723194

Menn, yrke & kreft – den dystre sammenhengen

EcoOnline Blogg

Et uakseptabelt høyt antall menn får kreft av jobben sin. Usikker på om du det finnes registerpliktige stoffer på din arbeidsplass?

 

I dag vet vi at asbest, kvarts, benzen, krom, nikkel, formaldehyd, trestøv og ioniserende stråling har kreftfremkallende egenskaper. Økt kunnskap om kreftfremkallende faktorer har ført til at det de siste tiårene har vært et økt fokus på å forby, begrense og regulere mange av de farligste stoffene. Likevel er kreftfremkallende stoffer blant de stoffene arbeidstakere eksponeres for hyppigst. I en undersøkelse blant 2109 virksomheter, utført av EcoOnline, oppgir nærmere 37 prosent at det finnes kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer på arbeidsplassen.

 

 

Menn, yrke & kreft_statistikk

Andel krefttilfeller blant menn som skyldes eksponering på arbeidsplassen Tallene er hentet fra rapporten «Yrke og kreft i Norge»

 

Arbeidsgivers ansvar

Det er ikke uvanlig at det tar 20 – 30 år fra eksponering til man blir syk av kreft. Derfor er det mange arbeidsgivere og arbeidstakere som ikke vet at eventuell sykdom kan skyldes at de håndterer eller håndterte farlige stoffer i arbeidshverdagen. Det er arbeidsgivers ansvar å tilegne seg nok kunnskap om virksomhetens farlige stoffer og føre register over alle som utsettes for kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen.
 

  • Bygge- og anleggsvirksomhet
  • Håndverksfag
  • Ulike yrkesgrupper i industrien
  • Tjenesteytende næringer
  • Primærnæringen
  • Sjøfart

Register for eksponerte arbeidstakere

Eksponeringsregister er et register for arbeidstakere som er eller kan bli eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer.  Et eksponeringsregister omfatter også ioniserende stråling, støv fra asbestfiber, helsefarlige stoffer ved bergarbeid og biologiske faktorer. Formålet med registeret er at arbeidsgiver skal ha oversikt over arbeidstakere som er eller kan være utsatt for skadelige forhold. Det skal også være mulig for andre å finne tilbake til disse arbeidstakerne etter lang tid.

Krav om register finner du i «Forskrift om utførelse av arbeid» § 31-1, og gjelder spesielt der det kan gå lang tid fra den ansatte er utsatt for det skadelige forholdet og til sykdom/skade viser seg. Registeret skal finnes tilgjengelig i opp til 60 år fra eksponeringen fant sted.

Usikker på om du det finnes registerpliktige stoffer på din arbeidsplass? Vi kan hjelpe deg med en kartlegging!

FÅ MER INFORMASJON

 

Publisert
09. October 2019