REACH og CLP er EUs forordning om registrering, vurdering, godkjenning, begrensning og merking av kjemikalier. Gjennom EØS-avtalen gjelder EUs kjemikalieregelverk også for Norge, og mange av tilsynene som utføres skjer parallelt i alle land.

Tilbake til nyhetsoversikt
Publisert
28. januar 2019

Regelverkskravene varierer i forhold til hvor i verdikjeden virksomheten befinner seg. Men uansett om du produserer, importerer, bruker eller selger kjemikalier må du forholde deg til både REACH og CLP.

Selv om EUs kjemikalieregelverk i over 10 år har gitt alle europeiske land ett sett regler for kjemikalier, viser flere rapporter at det er vanskelig for mange å håndheve regelverket.

For å få flere virksomheter til å følge regelverket, har Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA opprettet et nettverk (The Forum for Exchange of Information on Enforcement) med representanter fra ulike ansvarlige myndigheter i EU, Norge, Island og Liechtenstein.

Vi har lest deres «Forum Work Programme 2019 – 2023», om prioriterte tema for tilsyn de neste fire årene. Du skal slippe lese denne rapporten, men ta deg gjerne litt tid og les vår oppsummering så står du enda litt bedre rustet til å møte fremtidens kjemikalieutfordringer.

Noen hovedpunkter for 2019 - 2023

  • CLP –merking av kjemikalier
  • Økt fokus på HMS
  • Salg av kjemikalier på nett
  • Kontroll av import
  • REACH registrering

CLP – merking av kjemikalier

Å sikre trygg bruk av kjemikalier krever at klassifisering og merkingen av stoffer og stoffblandinger er korrekt. At virksomheter overholder kravene gitt i CLP vil bli høyt prioritert blant tilsynsmyndighetene. Fareinformasjon om spesielt stoffblandinger til nasjonale giftsentraler, vil få et ekstra fokus i årene som kommer. Les mer om hvordan du fyller kravene til CLP.

Økt fokus på HMS

De neste årene vil REACH-forpliktelser knyttet til risikostyring bli særlig prioritert ved tilsyn. Dette vil kreve samarbeid med inspektører som har ansvar for arbeidsmiljølovgivningen. Arbeidet med systematisk HMS vil med andre ord bli enda viktigere i årene som kommer. Les våre beste tips til arbeidet med systematisk HMS.