Lær deg mer om eksponeringsregister – virksomhetens viktigste register! 

 

8 fakta om eksponeringsregister

Dersom en arbeidstaker eksponeres for kjemikalier eller andre faktorer som kan gi helseskader på sikt, skal hendelsen føres i et register.

Det er fem grupper av registreringspliktige faktorer:

  1. Kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier og bly
  2. Støv med asbestfiber
  3. Biologiske faktorer
  4. Ioniserende stråling
  5. Helsefarlige stoffer ved bergarbeid

 

Avhengig av hva slags kjemikalie arbeidstakeren er utsatt for, skal eksponeringsregisteret inneholde informasjon som er oppgitt i «Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 31»

Lær mer om eksponeringsregister – last ned noen raske fakta om virksomhetens viktigste register.