Internkontrollforskriften / HMS-forskriften

kultur-1

Formålet med internkontrollforskriften er å fremme arbeidsmiljø og sikkerhet, verne mot helse- og miljøskader fra produkter og å verne det ytre miljø mot forurensing.

Målsettingen med HMS internkontroll er å skape en mer produktiv virksomhet gjennom lavere sykefravær, færre yrkessykdommer, skader og ulykker. Slike resultater vil dessuten gi en triveligere arbeidsplass og reduserte kostnader.

Internkontrollforskriften inneholder en samling med systematiske tiltak som sørger for at en virksomhet arbeider i henhold til gjeldende krav. Internkontrollforskriften kalles også HMS-forskriften.

Målet med forskriften er å jobbe systematisk med forebygging. I praksis betyr dette at du skal gjennom en kontinuerlig kartlegging av nåværende tilstander og tiltak for å forbedre disse. Det er leders ansvar at internkontrollforskriften blir fulgt, og det er ansattes ansvar å medvirke.

Les mer om internkontrollforskriften hos lovdata.


5 tegn til at du bør bytte HMS-system.

Hva skal til for å lyktes med interkontrollen?

Passende organisering av arbeidet, klare plikter, godt samarbeid, ryddige lokaler, trygge produkter og forbrukertjenester som gir høy kvalitet og bedre arbeidsresultater. Dette er hva systematisk helse, miljø og sikkerhet (intern kontroll) handler om. Systematiske forbedringer, ikke enkle og hurtige rettinger, gir de beste resultatene. Å gjøre det riktig første gang lønner seg, det er en dårlig butikk å ta sjanser. Det er bedre og billigere å forhindre enn å reparere. Det er viktig at alle er aktivt involvert i arbeidet og at ledelsen tar ansvar. Kunnskap og kompetanse må vedlikeholdes - det er en forutsetning for at et systematisk arbeid innen helse, miljø og arbeidssikkerhet kan følges etter internkontrollsforskriften.

HMS system som forenkler arbeidet.
Trinnene i et systematisk HMS-arbeid er listet opp med 8 punkter:

1. Tilgjengelighet

Gjeldende lover og forskrifter skal være lett tilgjengelig med særlig fokus på de som gjelder din virksomhet spesifikt.


2. Informasjon

Arbeidstakere skal ha tilstrekkelig informasjon om virksomhetens arbeid med systematisk internkontroll.

 

3. Involvering

Sørge for at arbeidstakerne deltar i arbeidet med internkontrollen.


4. Mål

Etablering av mål for helse, miljø og sikkerhet.
 
 

5. Oversikt 

Oversikt over virksomhetens organisering med oversikt over hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt.

 

6. Risikoanalyse

Kartlegging av farer og problemer med den hensikt å avdekke risikoforhold. Dette brukes til å etablere tiltak for å redusere risikoen.

 

7. Iverksettelse

Iverksetting av rutiner for å rette opp og forebygge overtredelser.

 

8. Oppfølging

Løpende oppfølging av internkontrollen slik at man hele tiden vet om den fungerer som forutsatt.


Les hvorfor det er viktig med overholdelse av internkontrollforskriften hos arbeidstilsynet.

Kort oppsummert:


Det er lederens ansvar å overholde loven om internkontroll og det er de ansattes ansvar å delta i dem. Kort fortalt er formålet med lovgivningen å definere kravene til forebygging gjennom kontinuerlig forbedring. Internkontroll må skreddersys for hvert selskap når det gjelder omfang og design, men kravene er de samme. Det er viktig at virksomheter overvåker overholdelse av internkontrollforskriften. 

GRATIS GUIDE

5 lovkrav til arbeidsmiljøarbeidet

Husk at HMS-arbeid skal dokumenteres skriftlig! Last ned en 5-punkts oversikt over hvilke krav som stilles til et HMS-system.

Last den ned her
Lotte-900x900

Lotte

Account Manager, EcoOnline