Internkontrollforskriften

Formålet med internkontrollforskriften er å fremme arbeidsmiljø og sikkerhet, verne mot helse- og miljøskader fra produkter og å verne det ytre miljø mot forurensing. Målsettingen er å skape en mer produktiv virksomhet gjennom lavere sykefravær, færre yrkessykdommer, skader og ulykker. Slike resultater vil dessuten gi en triveligere arbeidsplass og reduserte kostnader.

 

Internkontrollforskriften inneholder en samling med systematiske tiltak som sørger for at en virksomhet arbeider i henhold til gjeldende krav. Internkontrollforskriften kalles også HMS-forskriften.

Målet med forskriften er å jobbe systematisk med forebygging. I praksis betyr dette at du skal gjennom en kontinuerlig kartlegging av nåværende tilstander og tiltak for å forbedre disse. Det er leders ansvar at internkontrollforskriften blir fulgt, og det er ansattes ansvar å medvirke.

 

Trinnene i et systematisk HMS-arbeid er listet opp med 8 punkter:

1. Tilgjengelighet

Gjeldende lover og forskrifter skal være lett tilgjengelig med særlig fokus på de som gjelder din virksomhet spesifikt.


2. Informasjon

Arbeidstakere skal ha tilstrekkelig informasjon om virksomhetens arbeid med systematisk internkontroll.

 

3. Involvering

Sørge for at arbeidstakerne deltar i arbeidet med internkontrollen.


4. Mål

Etablering av mål for helse, miljø og sikkerhet.
 
 

5. Oversikt 

Oversikt over virksomhetens organisering med oversikt over hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt.

 

6. Risikoanalyse

Kartlegging av farer og problemer med den hensikt å avdekke risikoforhold. Dette brukes til å etablere tiltak for å redusere risikoen.

 

7. Iverksettelse

Iverksetting av rutiner for å rette opp og forebygge overtredelser.

 

8. Oppfølging

Løpende oppfølging av internkontrollen slik at man hele tiden vet om den fungerer som forutsatt.
 
Gratis guide

 

5 lovkrav til arbeidsmiljøarbeidet

 

 

Husk at HMS-arbeid skal dokumenteres skriftlig! Last ned en 5-punkts oversikt over hvilke krav som stilles til et HMS-system.

 
 
 

 

 

Kontakt oss