Internkontrollforskriften

Formålet med internkontrollforskriften er å fremme arbeidsmiljø og sikkerhet, verne mot helse- og miljøskader fra produkter og å verne det ytre miljø mot forurensing. Målsettingen er å skape en mer produktiv virksomhet gjennom lavere sykefravær, færre yrkessykdommer, skader og ulykker. Slike resultater vil dessuten gi en triveligere arbeidsplass og reduserte kostnader.

Internkontrollforskriften inneholder en samling med systematiske tiltak som sørger for at en virksomhet arbeider i henhold til gjeldende krav. Internkontrollforskriften kalles også HMS-forskriften.

Målet med forskriften er å jobbe systematisk med forebygging. I praksis betyr dette at du skal gjennom en kontinuerlig kartlegging av nåværende tilstander og tiltak for å forbedre disse. Det er leders ansvar at internkontrollforskriften blir fulgt, og det er ansattes ansvar å medvirke.

Trinnene i et systematisk HMS-arbeid er listet opp med 8 punkter:

Gjeldende lover og forskrifter skal være lett tilgjengelig med særlig fokus på de som gjelder din virksomhet spesifikt.

Arbeidstakere skal ha tilstrekkelig informasjon om virksomhetens arbeid med systematisk internkontroll.

Sørge for at arbeidstakerne deltar i arbeidet med internkontrollen.

Etablering av mål for helse, miljø og sikkerhet.

Oversikt over virksomhetens organisering med oversikt over hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt.

Kartlegging av farer og problemer med den hensikt å avdekke risikoforhold. Dette brukes til å etablere tiltak for å redusere risikoen.

Iverksetting av rutiner for å rette opp og forebygge overtredelser.

Løpende oppfølging av internkontrollen slik at man hele tiden vet om den fungerer som forutsatt.