Samtlige nettbutikker brøt informasjonsplikten

Høsten 2018 kontrollerte Miljødirektoratet 23 nettbutikker, som blant annet selger bilpleiemidler, boblebadutstyr og sportsutstyr til forbrukere. Samtlige brøt plikten om å informere om fareegenskaper til farlige kjemikalier ved nettsalg...

Høsten 2018 kontrollerte Miljødirektoratet 23 nettbutikker, som blant annet selger bilpleiemidler, boblebadutstyr og sportsutstyr til forbrukere. Samtlige brøt plikten om å informere om fareegenskaper til farlige kjemikalier ved nettsalg til forbrukere.

 

Netthandel er underlagt de samme forpliktelsene som vanlig butikkhandel, men skiller seg fra tradisjonell handel ved at kjøperen ikke har mulighet til å se produktet fysisk. Derfor må informasjon om de farlige egenskapene være godt synlig for kundene allerede før de bestiller.

 

Regelverket for klassifisering og merking av farlige kjemikalier (CLP) gjelder all handel med kjemikalier. Også helt ordinære forbrukerprodukter, som vaske- og rengjøringsmidler, smøremidler, og maling, er regulert av CLP.

 

For å synliggjøre faremerkingen for sine kunder må nettbutikkene gi informasjon om farene som er angitt på etiketten som følger produktet.

Minstekravet til informasjon er at faresetning (H-setning) må oppgis i nettannonsen. Informasjonen må være spesifikk for hvert enkelt produkt og skrevet på norsk. Myndighetene anbefaler i tillegg at både
farepiktogram og varselord vises ved siden av produktbildet.

 

Selger du forbrukerprodukter som inneholder kjemikalier på nett? Last ned en enkel guide og få oversikt over hvilke krav du må følge.

 

Bekymringsfullt

 

Også i 2017 ble det også gjennomført kontroll blant nettbutikker, og over 70% ga ikke tilstrekkelig informasjon om kjemikalienes farlige egenskaper. Den gangen mente Miljødirektoratet at det var bekymringsfullt at så mange brøt regelverket, og det ble varslet om viktigheten av å følge opp netthandelen videre.

 

Nye kontroller i 2020

 

REACH og CLP er EUs forordning om registrering, vurdering, godkjenning, begrensning og merking av kjemikalier. Gjennom EØS-avtalen gjelder EUs kjemikalieregelverk også for Norge, og mange av tilsynene som utføres skjer parallelt i mange europeiske land. I et felles tilsynsprogram for 2019-2023 vil salg av kjemikalier på nett få økt fokus.


Forfatter Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relaterte innlegg

|
40 % av billige leker kjøpt på nett hadde et høyt innhold av farlige stoffer

Myndigheter i EU og EØS land samarbeider tett for å overvåke markedet og varene som selges, blant annet gjennom...

|
Nytt EU-rammeverk for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen

I over 20 år har EU definert de viktigste prioriteringene og tiltakene for å forbedre arbeidstakernes helse, miljø og...

|
EcoOnline lanserer nytt e-læringsverktøy for økt HMS kunnskap

IT-selskapets siste lansering er en e-læringsplattform som gjør det enklere for alle virksomheter å tilby engasjerende...