EcoOnline Ordbok
Ordbok

Ordboka inneholder praktiske forklaringer på ord og uttrykk innenfor HMS

 

Arbeidsmiljøloven

I arbeidsmiljøloven finner man de ytre rammene for hva som gjelder for å sikre et godt arbeidsmiljø, trygge og rettferdige ansettelsesforhold, et inkluderende arbeidsliv og samarbeid mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne.

Les mer

Arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidsmiljøforskriftene omhandler planlegging og vurdering av arbeidsmiljøet og gjennomføring av nødvendige og forebyggende tiltak skal skje i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.

Les mer

CLP merking – nye faresymboler

CLP er regelverket for klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer og stoffblandinger. Har du kontroll på merking av kjemikalier og de nye faresymbolene?

Les mer

Datablad for kjemikalier

Alle stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper skal ha et datablad. Databladets viktigste funksjon er å sikre lovlig og trygg bruk av kjemikalier.

Les mer

Distributør

En distributør er en fysisk eller juridisk person som er etablert i EØS, herunder en detaljist, som for en tredjepart lagrer eller bringer i omsetning et stoff, alene eller i en stoffblanding.

Les mer

Eksponeringsregister

Et register for arbeidstakere som er eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier.

Les mer

HMS-datablad

Da REACH ble innført i Norge, i mai 2008, medførte dette en rekke endringer, blant annet skiftet HMS-datablad navn til sikkerhetsdatablad.

Les mer

Internkontrollforskriften

Formålet med internkontrollforskriften er å fremme arbeidsmiljø og sikkerhet, verne mot helse- og miljøskader fra produkter og å verne det ytre miljø mot forurensing.

Les mer

REACH: EUs kjemikalieregelverk

REACH er EUs forordning om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier.

Les mer

Risikovurdering av kjemikalier

Risikovurdering er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din.

Les mer

Sikkerhetsdatablad

Et sikkerhetsdatablad er det viktigste dokumentet vi har for å sikre lovlig og trygg bruk av kjemikalier.

Les mer

Stoffkartotek

Er en samling av sikkerhetsdatablad og informasjonsblad for farlige kjemikalier som brukes eller dannes i virksomheten.

Les mer

Substitusjon

Substitusjon betyr erstatning. Når vi snakker om substitusjon av kjemikalier dreier det seg med andre ord om å erstatte stoffer og produkter som er farlige for mennesker og miljø, med mindre skadelige alternativer.

Les mer

Tiltaks- og grenseverdier

Tiltaks- og grenseverdier skal beskytte arbeidstakerne mot fare på grunn av fysiske, kjemiske eller biologiske faktorer i virksomheten.

Les mer

Kontakt oss