Sikkerhetsdatablad

Et sikkerhetsdatablad er det viktigste dokumentet vi har for å sikre lovlig og trygg bruk av kjemikalier.

Tidligere ble sikkerhetsdatablad kalt Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad. Kanskje mest kjent under forkortelsen HMS-datablad. I dag er den mest brukte forkortelsen datablad eller SDS.

Sikkerhetsdatablad skal sette dem som jobber med, eller i nærheten av, farlige kjemikalier i stand til å sikre seg mot helseskader.

Les alt om Sikkerhetsdatablad

HMS + Sikkerhetsdatablad = sant

Et sikkerhetsdatablad inneholder alle de nødvendige helse- og sikkerhetskravene du trenger ved bruk av kjemikalier. Sikkerhetsdatabladet er med andre ord det viktigste dokumentet i virksomheters arbeid med systematisk HMS.

I sikkerhetsdatabladet finner du nyttig informasjon om faremerking, førstehjelp, verneutstyr og avfallshåndtering. I tillegg fungerer sikkerhetsdatabladene som et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å:

 • Kartlegge hvilke kjemikalier som brukes
 • Risikovurdere kjemikaliene
 • Sette i verk nødvendige vernetiltak

Digital løsning for sikkerhetsdatablad

EcoOnline tilbyr Nordens største digitale løsning for sikkerhetsdatablad. I vår database kan du søke og finne tusenvis av oppdaterte sikkerhetsdatablad.

Vi hjelper tusenvis av virksomheter til å få orden på kjemikaliene og imøtekomme regelverket. Sammen kan vi finne løsninger som garantert vil gi deg og dine kollegaer en enklere og tryggere hverdag.
Start med en uforpliktende samtale i dag – klikk her og vi ringer deg.

Krav til sikkerhetsdatablad

Det stilles flere krav til både format og innhold i et sikkerhetsdatablad. Blant annet skal det stå klart angitt når databladet er utarbeidet, og hvem som er den ansvarlige personen for utarbeidelse av databladet.

Et sikkerhetsdatablad skal inneholde 16 avsnitt, og du kan selv forestille deg hvor lang tid det vil ta å lete seg frem til den informasjonen du er ute etter. Heldigvis er det ikke alle punktene som er like viktige! Vi har samlet de 7 viktigste i ett enkelt dokument, som du kan laste ned her.

Den som framstiller, importerer eller leverer kjemikalier har plikt til å legge ved sikkerhetsdatablad ved første gangs levering. Leverandøren skal oppdatere sikkerhetsdatabladene så snart det foreligger nye opplysninger, som for eksempel nye opplysninger om farer, når en godkjenning er gitt eller nektet eller hvis en begrensning er pålagt.

Arbeidsgiver skal sørge for at det finnes sikkerhetsdatablad for farlige stoffer og helsefarlig biologisk materiale som benyttes i virksomheten. Arbeidsgivere har plikt til å opprette stoffkartotek der alle sikkerhetsdatabladene samles. Arbeidstakerne skal læres opp i bruk av stoffkartoteket slik at de enkelt kan finne frem til viktig informasjon som finnes der.  I tillegg må det komme klart frem hvem som skal:

 • Ha ansvaret for å kontrollere sikkerhetsdatablad for nye kjemikalier når disse tas i bruk
 • Sikre at sikkerhetsdatabladene er oppdatert
 • Hente inn manglende opplysninger fra produsent/importør/leverandør hvis sikkerhetsdatabladene er mangelfulle

 

Hva inneholder et sikkerhetsdatablad?

Krav til format og innhold i et sikkerhetsdatablad er gitt i det europeiske kjemikalieregelverket REACH.

Det skal stå klart angitt når databladet er utarbeidet, og hvem som er den ansvarlige personen for utarbeidelse av databladet.

Databladene skal inneholde 16 obligatoriske punkt, på norsk:

 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket
 2. Fareidentifikasjon
 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
 4. Førstehjelpstiltak
 5. Brannslokkingstiltak
 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
 7. Håndtering og lagring
 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
 9. Fysiske og kjemiske egenskaper
 10. Stabilitet og reaktivitet
 11. Toksikologiske opplysninger
 12. Økologiske opplysninger
 13. Sluttbehandling
 14. Transportopplysninger
 15. Opplysninger om regelverk
 16. Andre opplysninger

Forestill deg hvor lang tid det vil ta å lete seg gjennom alle disse for å finne den informasjonen du er ute etter. Heldigvis er det ikke alle punktene som er like viktige, men det er syv du bør kunne. Punkt 2, 3, 4, 7, 8, 11 og 15 er spesielt nyttige ved vurdering av arbeidsmiljøet. Vi har laget en oversikt over de 7 viktigste punktene i et datablad – laste ned her.

For deg med leverandøransvar

Les mer om hvordan publiseringsløsningen Publisher kobler deg og dine kunder sammen slik at du enkelt kan publisere, oppdatere og distribuere dine sikkerhetsdatablad direkte til dine kunders stoffkartotek.  I en felles database knyttes hele verdikjeden sammen, slik at det blir enkelt å publisere, oppdatere og tilgjengeliggjøre lovpålagt kjemikaliedokumentasjon.

For deg med arbeidsgiveransvar

Stoffkartoteket Chemical Manager er alt du trenger for å samle alle dine sikkerhetsdatablad, kartlegge kjemikaliebruk, vurdere risiko og iverksette tiltak – tilpasset alle virksomhetstyper og budsjetter.

Har du et stoff eller et produkt du ønsker å finne mer informasjon om?

Søk og finn sikkerhetsdatablad i Nordens største database – helt gratis.

Gratis Guide

Slik leser du et datablad

Last ned en enkel oversikt over hvordan du raskt kan finne frem til den viktigste informasjonen i et datablad.

Last Ned
Lotte-900x900

Lotte

Account Manager, EcoOnline