Om det finnes kjemikalier på din arbeidsplass, må du forholde deg til en mengde lover og regler. For å hjelpe deg i jungelen av regelverk, har vi plukket ut de lovene og forskriftene vi mener er viktigst.

Tilbake til alle bloginnlegg
Publisert
24. april 2019

Krav til sikkerhetsdatabladstoffkartotekopplæring av ansatte og gjennomføring av risikovurderinger nedfelt i både nasjonalt- og internasjonalt lovverk. Det er viktig at du og din virksomhet setter deg inn i hvilket ansvar dere har i forhold til dokumentasjon, vurdering og forsvarlig håndtering av kjemikalier.

Nasjonalt regelverk

Et av målene med Arbeidsmiljøloven er å hindre sykdom, skade eller død, som følge av det arbeidet de utfører.

Les mer om Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøforskriftene er spesielt viktige for deg som har kjemikalier på arbeidsplassen. Her finner du alt fra generelle til spesifikke krav som gjelder for alle virksomheter.

Les mer om Arbeidsmiljøforskriftene

Internasjonalt regelverk

REACH er et sett med felles regler for alle EU- og EØS-land. Bokstavene er en forkortelse (her fornorsket) for registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier.
REACH medfører blant annet at alle som produserer eller leverer kjemikalier må gjøre seg kjent med nye krav til format og innhold i sikkerhetsdatabladet.
De som bruker kjemikalier må påse at de mottar riktig dokumentasjon fra sine leverandører og forholde seg til de dokumentasjonskravene som stilles i REACH.

Les mer om REACH

CLP gir regler for hvordan kjemikalier skal klassifiseres og merkes. Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med farepiktogram i tillegg til fare- og sikkerhetssetninger. Merkingen skal være på norsk og informere om skader som kan oppstå ved bruk og lagring.

Les mer om CLP